روزگار سخت...

 

از پرت / آمدنم - به دهن دره - کف نکن
این جاده باز است ، لب دره / کف نکن
یک هفته پشتِ برف ، خرابی ، برو / بیا ...
هی جاده سُر سُری ... هی برگرد ، هی کجا ؟
من قول داده ام ؛ بر گردم ... - سریع تر -
فعلاٌ که پشت برف ... ًسرِ گردنه ، گذر ،
کی گفته ؛ برف آمده / این راه بسته است
کی گفته ؛ تویِ بهمن - جاده - نشسته است
از من قبول کن که ؛ ... { که امّا ... } ولی بگو ؛
: زنجیر رو ببند ، ... برو ... ( یا علی ) بگو ؛
این جاده باز است ، و بازم - تو آمدی
ترتیب رفتنت با من ، - ممنون که آمدی
این جاده می رود - وَسَطِ دره ، پارگینک
کُو مشت زن ... بیایی [تو]  تویِ رینگ !
تو تویِ رینگ ... چهره عوض می کُنی - بکن !
باید عرض کُنم که ، ... ( غرض می کُنی - بکن ؛
وقتی حریف نیست ، بیاری - یکی - بجا !!!!
بی عرضه ، چنگ - مشتِ مُخالِف - بِزن هوا
این جاده باز است / هوا ، - ای ... بَدک نبود
ساحل پرنده داشت ... { و } اهل کَلَک نبود
من تو هوا فشرده ، دو سانتی که ... همقَدت
از موج ها ... چگونه شدم ! - موج تر - بَدت
دریا همین که بشورد ... به شور / شور می
از بچگی به دیدن ... تا دور ... / دور می
من خواب ، تویِ جاده ، ماشینِ و درهِ ام
با گرگ ها نشستم ، یا ... - گرگ بره ام ؛
هِی هُو ... ببند ، جفتِ دَهَن - پوزه بندِ را
قلاده سفت بود ، - کشیدم کمندِ را - ...
آدم که نیست ، گرگ ؛ چرا شکل آدمی ؟!
: بگذار شُل کنم - سَرِ قلاده را کمی ؛
حیوان بی خِرَد ، - وسَطِ - جاده مرده ، من !
یک کله گرگ ... یک شِکَم سیر خورده ، من !
چیزی نشد که کُلِ تِنش ... پوست کنده اند
این ها که روی لاشه نشس‍/ تن ... پرنده اند
هر کس رسید ، سهم خودش را جدا گرفت
( ما هیچ ... از ستم - دلِ من - ای خدا گرفت )
یک روز باد ، باران ، ... فردا دریچه ام ؛
: لابد دلیل داشت ... که ولگرد کوچه ام
تو تویِ رینگ مشت بزن - مشت زن - بکوب
دیگر دلت خُنَک شد ، از شاشِ سگ ب‍/ خوب !
یعنی : به پاس بی پِدَری ، (( تو )) یتیم بود ؛
در این شلوغ ، - پرت حواسم - سهیم بود
اسمت چیه ؟ شبیه گلابی ... - گلابتون ؛
چون تخم لق شکست - میون - منی و خون ...
چیزی به جمع شهر نشینان اضافه شد
چیزی که چیز بود ، ولیکن کلافه شد
از دستِ شهر ، آدم ، دعوا ، بگو مگو ،
افکار بد ، کثیف ، لجن های - رو ب رو -
بیرون نمی پرد - از سر ... -[شور انقلاب]-
... با مخ سقوط کرد به پایینِ تختخواب ؛
بی تاب ، تاب تاب ... / غلط کردنَم بزار !
تاریک بود -  زیر پتو - آلتِ فشار ؛ ...
دعوا شده ، - سوا کن - ده/ وا ... مجاب است
از پشت در صدا زد ؛ { سگ / توله } خواب است
: دستم بلند شد / بِزَنم -  هی - بزن به تخت ...
( باشی جوون - همیشه - تُو این روزگارِ سخت )
لاجرعه سر کشید ، - مسیو ... - یه استکان
بد مست کوچه ها ... یه شبی روی دست تان
تُو چرک تاب ... گیره لباسم ... - به بندها -
اینجا ... سَرم شکسته ، شکَس‍/ ... کلهِ قندها
رسمِ شماست ، ... به آینه تعظیم می کنید !
دعوا ضرر نداشت ؛ ... چه تقسیم می کنید ؟!
از شانسِ بد ، به صورتِ من مشت خورده است
(( محمد علی )) دو راند را ... پیش برده است
بالا نیار ... - هی ؛ وسَطِ رینگ ... بوکسور
یک دنده ... گاز ، گاز ... موتوری گرفت دور
از تندِ شیب آمده سرعت - مجاز نیست
پا شیب پا شوید تِلپ تپ که جاز نیست
لطفا نوارِ ضبط / سبک را عوض کنید ؛
آدم شوید ؛ ... عادتِ مردم عوض کنید !!!!
من مزه گی چشیدم ... از آبجو ، عرق ،
با لات های کوچه نشستم ، ... شق و رق
آره کتک خُورم که ملس بود / جُونِ داش
خانم رئیس گفت ؛ بشین { جُونِ من } بپاش
تو - این تَتَق تَتَق ها ... خانم نَده فشار ؛
در ایستگاهِ بعد ... عوض می کنم - قطار -
تَق تَق تَتَق ... محاسبه کن ، حالِ من بَدست
من چیز خورده ام ، { بد } بد ، مالِ من بَدست
احت ترم بپوشی ، - شلوارِ راحتی -
از میز ، گفتمان ، { قَدِ } یک چند ساعتی
(( تو )) اونطرف نشست ، بیا - رو ب رو - کنیم ؛
اشیایِ قرن بیست / یِکم را - تو - کنیم ...
دارم به حرف های تو پی می برم ، ولی
میخ اند راست / چپ ... [ها] پهلویِ صندلی
سنگین / سبک ببارم - من داغ کرده ام
این شش و بش - بقاب - کَمَر تاق کرده ام
بر رویِ تخته / سنگ نوشتم ؛ گلابتون
دیگر شده قیافه ی من ... مثل کارتون !

/ 4 نظر / 37 بازدید
میلاد

ما که نفهمیدیم منظور شخر چیه

شمس الدین

سلام سال نو مبارک اینکتان افزوده می شود البته با اجازه

آزاده

مغزم تیک تیک می کند و به صدای واحه و جیر جیر چرخ چاه ترجمه می شود ...ترک خوردی و ترانه شدی "درونت" ریشه می کنم ... به روزم و منتظرت[گل]