پل بهشت شكست و … عبور ممكن نيست
نگرد دور زمين ، دور  دور  مومن نيست
كجاي متن جهان مي رويد ، ـ با عجله ـ
جهان به جاي خودش ساكن است و ساكن نيست
و تازه اين كه زني نيز پا به ماه گذاشت
و چندمين شكم ماه درد مزمن نيست !
از اين دقيقه نرو تا غرو.ب چندم پيش
بپيج كوچه ي بعدي كه وقت من من نيست
هنوز دور خودت دور مي زني ، مومن !
هنوز بر لب تيغي ، ـ اگر به ضامن نيست ـ
چقدر آينه ، قرآن مسافرت كردند
تمام پشت سرت آب شد ، ولاكن نيست

مسافران قم و اصفهان سوار شدند
تو هم برو به جهنم ، برو به ممكن نيست

/ 0 نظر / 20 بازدید